Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

🌳
Reposted fromnuwanda nuwanda

April 25 2019

March 22 2019

March 06 2019

'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Hallgrímskirkja.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
6129 63ea 500
Mont Saint-Michel, France
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

February 28 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl